Komisia rozhodcov
LM-KR-2020/2021-0017
Podklady KR LFZ do ÚS č.13 jeseň 2020-21
13/1 Ospravedlnenia: Kudroň M. (3.10.,,10.-11.10.,18.10.,31.10), Žiak R. (27.9.-PN), Šlauka A. (27.9.-PN), 13/2 KR berie na vedomie e-mail: Repa R. (Sv.Kríž), 13/3 KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 8.10.2020 nasledovných R a DS: o 15,00 hod. R - Maga R. a DS - Bubniak T., o 15,15 hod. R - Kutnár J. a Kováčiková A. a DS – Grendel J., o 15:30 hod. R - Poliak M., o 15:45 hod. R – Smatana M. 13/4 Upozorňujeme všetkých R na dodržiavanie procedúry striedania tak ako to je uvedené v Úradnej správe č.7 zo dňa 21. augusta 2020, časť KOMISIA ROZHODCOV, bod. 7/3 a v Úradnej správe č.12 zo dňa 12 zo dňa 25. septembra 2020, časť ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA, bod 9. 13/5 KR na základe ostatného opatrenia v zmysle DP, ktoré sa týkalo podania ŠK Bobrovec ohľadom situácie z 39. min. MFS 8.kola 7.liga dospelí Sportika medzi ŠK Demänová – ŠK Bobrovec konaného dňa 20.09.2020 o 15:00 hod. na ihrisku v Demänovej KR vzhliadla videozáznam z uvedeného MFS a konštatovala, že z uvedeného videozáznamu nie je možné posúdiť situáciu z uvedenej minúty a následne aj správnosť resp. nesprávnosť verdikt rozhodcu. 13/6 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac september 2020 (poštou listom alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 10.10.2020, tak aby mohli byť spracované mzdy za uvedený mesiac. Ak si niektorí R a DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za tento mesiac na základe uzatvorenej „Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti“ (viď Článok IV Práva a povinnosti zmluvných strán a to bod 6. Výkaz dobrovoľníckej činnosti je dobrovoľník povinný doručiť na zväz najneskôr do 10-teho dňa po skončení mesiaca, na výkazy doručené po tomto termíne sa neprihliada a dobrovoľník stráca nárok na vyplatenie náhrad).
Rozhodnutie: LM-KR-2020/2021-0017
Dátum zaevidovania: 02.10.2020 11:16
Dátum vyriešenia: 02.10.2020 11:16
Stav: Vyriešené