Komisia rozhodcov
LM-KR-2020/2021-0016
Podklady KR LFZ do ÚS č.12 jeseň 2020-21
12/1 Ospravedlnenia: Baláž Ri. (26.-27.9.), Katrák D. (20.9. U15), Kubínová K. (20.9.-do oznámenia), Gazdík D. (20.9.-PN), Baláž Ri. (20.9.-U11), Jančuška J. (26.9.,11.10.,16.-18.10.), Žiak R. (26.9.), Zeleňák J. (27.9.), Raffaj J. (26.-27.9.), Turčiaková B. (24.9.), Grendel J. (3.10.), Rúčka M. (10.-11.10.), 12/2 KR berie na vedomie e-mail: Tkáč P., Kubínová K., 12/3 KR vzala na vedomie ostatné opatrenie v zmysle DP, ktoré sa týka podania ŠK Bobrovec ohľadom situácie z 39. min. a vetácie R - Miroslav Antol zo stretnutia 7. ligy dospelí konaného dňa 20.09.2020 medzi ŠK Demänová - ŠK Bobrovec a vzhľadom na vyššie uvedené KR žiada ŠK Demänová o dodanie videozáznamu na DVD nosiči zo stretnutia 8.kola 7.liga dospelí Sportika medzi ŠK Demänová – ŠK Bobrovec konaného dňa 20.09.2020 o 15:00 hod. na ihrisku v Demänovej najneskôr do 29.09.2020. Zároveň upozorňujeme ŠK Bobrovec, že každý FK má právo požiadať KR o nedelegovanie R a DZ na MFS ich družstiev. FK žiadosť o nedelegovanie zašle formou podania podnetu na KR prostredníctvom ISSF alebo písomne v termíne najneskôr do 21 dní pred jesennou, resp. jarnou časťou ročníka. V prípade nepredloženia žiadosti o nedelegovanie, nie je možné bez udania závažného dôvodu (napr. opodstatnená sťažnosť), žiadať o nedelegovanie, resp. o predelegovanie R a DZ. Opodstatnenosť dôvodu môže posúdiť len KR. 12/4 KR vzala na vedomie ostatné opatrenie v zmysle DP, ktoré sa týka podania ŠK Bobrovec ohľadom neoprávneného štartu hráča ŠK Demänová zo stretnutia 7. ligy dospelí konaného dňa 20.09.2020 medzi ŠK Demänová - ŠK Bobrovec. Prípady ohľadom neoprávneného štartu hráča a jeho pripustenie do hry spadá pod odborné komisie ŠTK a KR. Na základe zistených skutočností KR konštatuje, že vyriešenie neoprávneného štartu hráča ŠK Demänová je plne v kompetencii ŠTK, preto KR podnet ŠK Bobrovec odstupuje na ŠTK. 12/5 KR prerokovala na svojom zasadnutí dňa 24.09.2020 R – Oravec Ma. Za zistené nedostatky v Zápise zo stretnutia 8.liga dospelí Sportika medzi TJ Družstevník Štiavnička – TJ Tatran Liptovské Revúce konaného dňa 13.09.2020 o 15:30 hod. na ihrisku v Štiavnička bude R riešený v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“. 12/6 Náhradného seminára dňa 18.9.2020 v Liskovej resp. v Palúdzke sa zúčastnili nasledovní R: Cibuľa M., Gazdík D., Holub P., Janíček J., Širúček F. a Štachura A., ospravedlnení boli nasledovní R: Glajza J., Baláž Ro. a Bakoš M.
Rozhodnutie: LM-KR-2020/2021-0016
Dátum zaevidovania: 25.09.2020 15:35
Dátum vyriešenia: 25.09.2020 15:35
Stav: Vyriešené