Komisia rozhodcov
LM-KR-2020/2021-0012
Podklady KR LFZ do ÚS č.10 jeseň 2020-21
10/1 Ospravedlnenia: Turčiaková B. (MFS U15 Ľubeľa), Hycláková P. (MFS U15 Ľubeľa), Plaskúr D. (10.-21.9.), Matula M. (27.9.), Jančuška J. (Po-Pia), Špaček O. (09/20), Dančová T. (13.9.), Psotný J. (13.9.), Krupa P. (12.-14.9.), 10/2 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Gazdík D., Bakoš M., Hrbček B. (starosta obce Lúčky) 10/3 Upozorňujeme R resp. DZ, ktorí nedoručili do 10.09.2020 „Výkaz výkonov dobrovoľníka za mesiac august 2020“, že „Výkaz dobrovoľníckej činnosti“ je dobrovoľník povinný doručiť na zväz najneskôr do 10-teho dňa po skončení mesiaca, na výkazy doručené po tomto termíne sa neprihliada a dobrovoľník stráca nárok na vyplatenie náhrad, a preto ich ešte raz všetkých upozorňujeme, že tento „Výkaz ...“ je potrebné po dohode s p.Hubkom je doručiť na LFZ najneskôr do 14.9.2020, v opačnom prípade bude platiť vyššie uvedené. 10/4 KR na svojom zasadnutí dňa 10.9.2020 vzhliadla videozáznam z MFS 4.kola 8.liga dospelí Sportika medzi TJ Tatran Hybe „B“ – TJ Gôtovany konaného dňa 01.09.2020 o 16:30 hod. na ihrisku v Kráľovej Lehote aj napriek skutočnosti, že Podnet nespĺňa náležitosti Rozpisu futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2020 – 2021, časť B. Technické ustanovenia, bod 13. Sťažnosti riešené príslušnými komisiami. Upozorňujeme TJ Gôtovany ako aj ostatné FK pôsobiace v súťažiach LFZ, že v budúcnosti Podnety, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky nebude KR akceptovať a k nim prihliadať. KR následne vyhodnotila Podanie na komisiu k zápasu TJ Gôtovany (Slovensko) t.j. sťažnosť na verdikty rozhodcu a konštatovala, že uvedený Podnet je opodstatnený. R bude riešený v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“. 10/5 KR LFZ žiada ŠK Lúčky o dodanie videozáznamu na DVD nosiči zo stretnutia 6.kola 7.liga dospelí Sportika medzi ŠK Lúčky – TJ Tatran Hybe konaného dňa 06.09.2020 o 15:30 hod. na ihrisku v Lúčkach najneskôr do 14.09.2020 a zároveň pozývame R – Zlejší J. a DPR – Bubniak T. na zasadnutie KR dňa 17.09.2020 o 16:00 hod. 10/6 POZOR ZMENA TERMÍNU !!! - KR pozýva R – Chovanec P. a Krišanda L. dňa 18.09.2020 o 17:00 hod. na ihrisko v Liskovej (MFS 4.kolo 6.liga dospelí L.Lúžna-Važec konaného dňa 23.8.2020 na ihrisku v Lipt. Lúžnej), kde sa uskutoční náhradný letný seminár R. 10/7 POZOR ZMENA TERMÍNU !!! - Oznamujeme R, že v mesiaci september (vzhľadom na prázdniny a dovolenkové obdobie) sa uskutoční druhý náhradný letný seminár R spojený s fyzickými previerkami. Náhradný seminár R sa uskutoční dňa 18.09.2020 (piatok) na ihrisku v Liskovej o 17:00 hod. resp. dňa 18.09.2020 (piatok) na ihrisku v Palúdzke o 17:00 hod. Poplatok za náhradný seminár je 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). Žiadame R o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre ďalšie delegovanie R v jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021.
Rozhodnutie: LM-KR-2020/2021-0012
Dátum zaevidovania: 13.09.2020 10:53
Dátum vyriešenia: 13.09.2020 10:53
Stav: Vyriešené