image

Predmet Zákona o športe

Tento zákon upravuje šport, osoby v športe, právne vzťahy pri športovej činnosti, pôsobnosť orgánov verejnej moci a orgánov verejnej správy v oblasti športu a opatrenia proti negatívnym javom v športe

Verejný záujem v športe podľa Zákona o športe

Verejným záujmom v športe je podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky (ďalej len „športová reprezentácia”) na významnej súťaži, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva.

Zákon o športe č. 440/2015 Z. z. a vyhlášky k zákonu

Odkazy, odporúčané informačné kanály

Implementácia zákona o športe

Implementácia zákona o športe do života - projekt Učenej právnickej spoločnosti

Učená právnická spoločnosť (UčPS), ktorej členovia a spolupracovníci sa podieľali na príprave zákona o športe, vníma zodpovednosť za čo najhladšie zavedenie zákona o športe do každodennej praxe. Na tom je založená ambícia UčPS ďalej pokračovať v spolupráci s členmi pracovnej skupiny i konzultantmi jednotlivých tém a ponúknuť túto spoluprácu a najmä jej výstupy moderným, efektívnym a dobre prístupným spôsobom športovej obci i štátu.

Videoprezentácie k praktickému použitiu Zákona o športe od p. RNDr. Jozefa Mihála:

Videozáznam z konferencie konanej 6. mája sa na FTVŠ UK v Bratislave